WSO

Wewnątrzszkolny system oceniania – pobierz

Załącznik nr 1 do statutu Gimnazjum nr43 im. PTPN

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

klasyfikowania i promowania uczniów

oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 43

im. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

w Poznaniu

Regulamin oceniania, został opracowany na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007r. z późniejszymi zmianami i Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, a także na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej oraz Rozporządzenia MEN z 17listopada 2010r.w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach i jest zgodny z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

§ 1

1. Regulamin określa warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 43 w Poznaniu.

2. Zasady oceniania z religii ( etyki ) regulują odrębne przepisy.

I. OCENIANIE UCZNIÓW

§ 2

1. Ocenianiu podlegają:

1.1 osiągnięcia edukacyjne ucznia;

1.2 zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej

w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania,

uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,

nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad

współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 3

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania

wewnątrzszkolnego.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

2.1 informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

oraz o postępach w tym zakresie;

2.2 udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

2.3 motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

2.4 dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach

ucznia;

2.5 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno

wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

3.1 formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

3.2 ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3.3 ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej

szkole;

3.4 przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

3.5 ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych

zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według

skali, o której mowa w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 3;

3.6 ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3.7 ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom )

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy

programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę

podstawę, oraz formułowaniu oceny.

5. Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określone są w dalszych paragrafach

niniejszego regulaminu.

§ 4

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców

(prawnych opiekunów) o:

1.1 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie

programu nauczania;

1.2 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

1.3 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej

oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 5

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców ( prawnych opiekunów ).

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice ( prawni

opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

3. Rodzice są informowani na bieżąco postępach i trudnościach ucznia w nauce poprzez

dzienniczek ucznia; na zebraniach z rodzicami poprzez wykaz ocen ucznia, a w sytuacji

zagrożenia oceną niedostateczną na semestr w formie pisemnej przekazanej rodzicom na

zebraniach do podpisu lub wysłanie listem poleconym do rodziców ucznia.

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel ustalający ocenę

powinien ją krótko uzasadnić.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ), sprawdzone i ocenione

pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest

udostępniana uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom ).

Nauczyciel przechowuje prace uczniów do końca roku szkolnego.

§ 6

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania

edukacyjne, o których mowa w § 4 ust.1 pkt1, do indywidualnych potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym

wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt.1, do

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem

ust. 3.

3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo

indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa

w § 4 ust. 1 pkt.1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,

może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

§ 7

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki i plastyki i zajęć artystycznych – jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych

w blok przedmiotowy, odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące

w skład tego bloku

§ 8

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć

wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informatycznej.

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii

informatycznej podejmuje dyrektor gimnazjum na podstawie opinii o ograniczonych

możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas

określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,

informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

§ 9

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz na podstawie opinii

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni

specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym

niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b

ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki

drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub

całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo

indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić

na podstawie tego orzeczenia.

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

4. Gimnazjum prowadzi księgę ewidencji dzieci i młodzieży, będących absolwentami

szkoły podstawowej, podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych

w obwodzie gimnazjum.

 1. Do księgi wychowanków wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL wychowanka, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, adres dotychczasowego miejsca zamieszkania wychowanka, datę przyjęcia wychowanka do placówki oraz datę i przyczynę skreślenia z listy wychowanków, a także nazwę i adres placówki, do której wychowanek został przeniesiony
 2. W przypadku gdy dziecko, uczeń lub wychowanek nie posiada numeru PESEL, do księgi ewidencji, księgi uczniów i księgi wychowanków zamiast numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość .

7. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych

oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć, oceny uzyskane przez uczniów

z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, a także przeprowadzone

hospitacje zajęć edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel

potwierdza podpisem.

8. Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów może być dokumentowane także w innym niż

dziennik lekcyjny dokumencie takim jak: dzienniki zajęć indywidualnego nauczania,

dzienniki zajęć indywidualnego programu ( toku ) nauki.

II. KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW

§ 10

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych

ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania

ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej w dalszej części regulaminu –

śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny

klasyfikacyjnej z zachowania.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku

szkolnego, w ostatnim tygodniu pierwszego semestru.

3. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym

roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 12 ust. 2

i § 13 ust. 3.

4. Na ostatnim zebraniu z rodzicami, przed rocznym ( semestralnym ) klasyfikacyjnym

posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciel wychowawca informuje uczniów

i jego rodziców o proponowanych dla niego rocznych ( semestralnych ) ocenach

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Termin ostatniego zebrania w semestrze ustanowiony jest nie wcześniej niż 2 tygodnie

przed rocznym ( semestralnym ) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

4.1 proponowane oceny powinny być wpisane w dzienniku lekcyjnym przez

poszczególnych nauczycieli danego przedmiotu przed ostatnim zebraniem,

przed rocznym ( semestralnym ) Klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady

Pedagogicznej

4.2 w przypadku braku informacji w dzienniku lekcyjnym o proponowanej ocenie

z danego przedmiotu odpowiedzialność za niedotrzymanie procedur ponosi

nauczyciel przedmiotu.

4.3 w przypadku ocen niedostatecznych oraz zapowiedzeniu nieklasyfikowania

ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, informacja ta musi być

przekazana w formie pisemnej co najmniej 1 miesiąc przed rocznym

( semestralnym ) posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

4.4 nieobecność rodzica na zebraniu nakłada na niego obowiązek skontaktowania

się z wychowawcą w celu poznania proponowanych ocen.

4.5 niespełnienie obowiązku wymienionego w § 10 pkt. 4.4 przez rodzica

nie oznacza niedopełnienia procedur przez szkołę.

4.6 wyjątkiem jest informacja o ocenach niedostatecznych bądź nieklasyfikowaniu

ucznia. Brak potwierdzenia odbioru informacji o zagrożeniu oceną

niedostateczną, bądź o nieklasyfikowaniu ucznia nakłada na szkołę

konieczność wysłania w / w informacji listem poleconym.

4.7 za wysłanie przygotowanych listów przez wychowawców klasy

odpowiedzialność ponosi sekretariat a w szczególności referent do

spraw uczniowskich.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu

opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

Ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca między innymi na podstawie

propozycji wymienionych w § 13 ust.3 zebranych na arkuszu, który jest załącznikiem do

sprawozdania klasyfikacyjnego. Krótkie uzasadnienie ocen zachowania nauczyciel

wpisuje do dziennika.

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia

lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń

na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, włączone do szkolnego

planu nauczania ( religia, etyka, lub dodatkowy język obcy ), wlicza się te oceny

do średniej ocen ucznia z uwzględnieniem konieczności realizowania na tych

przedmiotach podstawy programowej.

III. OCENY BIEŻĄCE I OCENY KLASYFIKACYJNE

§ 11

1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia ma na celu:

a) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

b) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań,

c) uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

przewidywanych w podstawie programowej oraz ewentualnych braków w tym

zakresie,

d) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

e) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,

f) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia,

g) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej,

h) semestralne (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie na

tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia programu przewidzianego na dany

semestr (rok szkolny).

2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne, ustala się w stopniach według skali

zawartej w § 11 ust. 5.

3. Oceny bieżące powinny być zapisywane w dzienniku lekcyjnym,

4. Dopuszcza się wystawianie ocen cząstkowych w formie połówkowej (+ , – ).

Ocena śródroczna i roczna nie może być wystawiana w formie połówkowej.

Stopnie nie mogą być wystawiane jako średnia arytmetyczna stopni bieżących.

5. Poziom opanowania ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania

przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych zwanych dalej „stopniami’ wg następującej

skali:

Stopień – zapis słowny

Stopień – zapis cyfrowy

Celujący

6

bardzo dobry

5

Dobry

4

Dostateczny

3

Dopuszczający

2

Niedostateczny

1

6. Wyjątkiem jest wewnątrzszkolny system oceniania z wychowania fizycznego

stanowiący załącznik do statutu szkoły.

7. Sprawdziany, testy, klasówki ocenia się wg poniższych tabeli:

7.1 Jeśli maksymalną oceną za sprawdzian jest ocena bardzo dobra,

ocenia się go wg skali:

% materiału zaliczonego pozytywnie

Stopień szkolny

Poniżej 33 %

Niedostateczny ( 1 )

33 % – 50 %

Dopuszczający ( 2 )

51 % – 74 %

Dostateczny ( 3 )

75 % – 99 %

Dobry ( 4 )

90 % – 100 %

Bardzo dobry ( 5 )

7.2 Jeśli maksymalną oceną za sprawdzian jest ocena celująca,

ocenia się go wg skali:

% materiału zaliczonego pozytywnie

Stopień szkolny

Poniżej 33 %

Niedostateczny ( 1 )

33 % – 48 %

Dopuszczający ( 2 )

49 % – 71 %

Dostateczny ( 3 )

72 % – 85 %

Dobry ( 4 )

86 % – 94 %

Bardzo dobry ( 5 )

95 % – 100%

Celujący ( 6 )

7.3. Uczniowie, którzy osiągają poziom wiadomości i umiejętności najwyższy z zakresu treści programowych i w 100% rozwiązują zadania obowiązkowe, mogą uzyskać ocenę celującą. 7.4 W przypadku ucznia, który posiada orzeczenie lub opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy uwzględnić zalecenia poradni.

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną

zachowania.

9. Oceny cząstkowe powinny uwzględniać wszystkie składniki kontroli wiadomości ucznia:

pisemne prace klasowe, odpowiedzi ustne, pracę na lekcji, itp. Oceny te powinny być

podstawą do ustalenia oceny śródrocznej ( rocznej ) przez nauczyciela, lecz nie powinna

ona wynikać jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

§ 12

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1.1 wywiązywanie się z obowiązków ucznia

1.2 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej oraz dbałość o honor

i tradycje szkoły

1.3 dbałość o piękno mowy ojczystej

1.4 godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

1.5 okazywanie szacunku innym osobom

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali:

1.1 wzorowe;

1.2 bardzo dobre;

1.3 dobre;

1.4 poprawne;

1.5 nieodpowiednie;

1.6 naganne

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. Klasyfikowanie śródroczne, polegające na okresowym podsumowaniu osiągnięć,

przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego zgodnie z planem pracy szkoły.

§ 13

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego

 

 

 

W szczególnych przypadkach dotyczących ucznia, Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. W przypadkach, o których mowa powyżej, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”

 

 

IV. KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

§ 14

1. Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń który:

Kategoria

Wymagania

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 • wszystkie godziny nieobecności ma usprawiedliwione

w terminie;

 • brak nieusprawiedliwionych spóźnień;

 • sam podejmuje działania i osiąga zamierzony cel (jest inicjatorem);

 • rozwija swoje zainteresowania i talenty, lub nadrabia zaległości uczęszczając na dodatkowe zajęcia w szkole i poza szkołą;

 • ma zawsze dzienniczek ucznia z aktualnymi ocenami

i podpisami oraz identyfikator;

– uczeń bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

Dbałość

o honor i tradycje szkoły.

 • dba o mienie szkolne i reaguje na jego dewastację;

 • z własnej inicjatywy podejmuje prace na rzecz klasy i szkoły

i doprowadza ją do końca, zachęca do pracy innych;

 • reprezentuje szkołę lub klasę w konkursach i zawodach;

 • wzorowo pełni przyjęte funkcje z korzyścią dla klasy i szkoły;

 • aktywnie pracuje w grupie nad osiągnięciem celu;

 • dba o dobrą współpracę w grupie;

 • z własnej inicjatywy pomaga innym, broni słabszych;

 • dba o porządek i estetykę w klasie, szkole i wokół szkoły;

3. Dbałość

o piękno mowy ojczystej.

 • nigdy nie używa wulgarnego słownictwa;

 • zwraca uwagę innym odzywającym się wulgarnie;

4. Godne

i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią.

 • panuje nad swoimi emocjami;

 • reaguje na złe zachowanie innych

 • ma schludny strój odpowiedni do okoliczności;

 • używa słów grzecznościowych;

 • nie stosuje żadnych używek i nakłania innych do zrezygnowania z ich używania;

 • zachowuje się kulturalnie i stosownie do okoliczności

5.Okazywanie szacunku innym

 • jest życzliwy w stosunku do kolegów i dorosłych;

 • wita osoby starsze ( nauczycieli, personel szkoły )

2. Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń który:

Kategoria

Wymagania

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

– wszystkie godziny nieobecności ma usprawiedliwione

w terminie;

 • brak nieusprawiedliwionych spóźnień;

 • włącza się w działania i osiąga zamierzony cel;

 • rozwija swoje zainteresowania i talenty oraz nadrabia zaległości uczęszczając na dodatkowe zajęcia w szkole i poza szkołą;

 • sporadycznie zdarza się brak identyfikatora; (2-3 razy);

 • ma aktualny dzienniczek ucznia;

 • uczeń bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego

2.Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. Dbałość o honor i tradycje szkoły

 • dba o mienie szkoły, reaguje na przejawy dewastacji;

 • dba o porządek i estetykę w szkole i wokół szkoły;

 • podejmuje prace na rzecz klasy i szkoły doprowadzając je do końca;

 • bierze udział w konkursach i zawodach (często z własnej inicjatywy);

 • pełni funkcje w klasie i w szkole starając się z nich dobrze wywiązać;

 • pomaga innym , broni słabszych;

3. Dbałość

o piękno mowy ojczystej.

 • nie używa wulgarnego słownictwa, stara się zwracać uwagę innym;

4. Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią.

 • zachowuje się kulturalnie stosownie do okoliczności;

 • ubiera się schludnie, niewyzywająco;

 • używa słów grzecznościowych

 • nie stosuje używek (papierosy, alkohol, narkotyki)

5.Okazywanie szacunku innym

 • jest życzliwy w stosunku do kolegów i osób dorosłych;

 • reaguje na złe zachowanie innych;

 1. Zachowanie dobre otrzymuje uczeń który:

Kategoria

Wymagania

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 • ma do 3 godzin nieusprawiedliwionych;

 • ma sporadyczne spóźnienia;

 • wywiązuje się z zadań zleconych przez nauczyciela;

 • stara się rozwijać swoje zainteresowania i nadrabiać zaległości;

 • zdarza się brak dzienniczka ucznia i identyfikatora;

 • uczeń bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego

2.Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. Dbałość o honor i tradycje szkoły

 • szanuje mienie szkoły, dba o estetykę otoczenia;

 • na polecenie nauczyciela wykonuje pracę na rzecz klasy lub szkoły;

 • pełni określone funkcje w klasie lub szkole, ale nie zawsze

z nich się wywiązuje;

 • pracuje w grupie pod wpływem zachęty;

 • pomaga innym na polecenie nauczyciela;

3. Dbałość

o piękno mowy ojczystej.

 • nie używa wulgarnego słownictwa;

4. Godne

i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią.

 • zachowuje się kulturalnie, stosownie do okoliczności;

 • ubiera się schludnie , niewyzywająco;

 • używa słów grzecznościowych;

 • nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków;

5.Okazywanie szacunku innym

 • okazuje życzliwość kolegom i osobom dorosłym, ale nie reaguje na złe zachowanie innych;

4. Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń który:

Kategoria

Wymagania

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 • ma do 10 godzin nieusprawiedliwionych;

 • ma sporadyczne spóźnienia;

 • czasem nie wywiązuje się z zadań zleconych przez nauczyciela ( lub wywiązuje się częściowo );

 • sporadycznie uczestniczy w dodatkowych zajęciach;

 • ma dzienniczek z aktualnymi ocenami i podpisami;

 • zdarza się brak identyfikatora;

 • uczeń bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego

2.Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

Dbałość o honor

i tradycje szkoły

 • sporadycznie niszczy mienie szkolne, jednak zawsze naprawia wyrządzoną szkodę;

 • na polecenie nauczyciela podejmuje pracę ale nie doprowadza jej do końca;

 • nie pełni żadnych funkcji;

 • podczas pracy w grupie wykazuje bierną postawę;

 • na polecenie nauczyciela włącza się do pomocy koleżeńskiej;

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

 • nie używa wulgarnego słownictwa, reaguje na zwróconą uwagę;

4. Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią.

 • nie zawsze panuje nad emocjami, ale reaguje na zwróconą uwagę;

 • stara się ubierać schludnie stosownie do okoliczności;

5.Okazywanie szacunku innym

 • jest grzeczny wobec kolegów i osób dorosłych;

5. Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń który:

Kategoria

Wymagania

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 • ma 11 do 40 godzin nieusprawiedliwionych;

 • ma liczne spóźnienia;

 • nie wywiązuje się z zadań zleconych przez nauczyciela;

 • nie stara się nadrabiać zaległości uczęszczając na zajęcia wyrównawcze;

 • nie nosi identyfikatora;

 • nie ma aktualnych ocen i podpisów w dzienniczku mimo upomnień; uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego

2.Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

Dbałość o honor

I tradycje szkoły

 • sporadycznie niszczy mienie szkoły i kolegów;

 • uchyla się od pracy na rzecz klasy i szkoły;

 • przeszkadza innym w pełnieniu funkcji w klasie i w szkole;

 • dezorganizuje pracę w grupie;

 • uchyla się od pomocy koleżeńskiej;

 • mimo uzdolnień i możliwości nie bierze udziału w konkursach i zawodach;

 • przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

 • wychodzi w czasie przerw poza teren szkoły;

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

 • używa wulgarnego słownictwa ale reaguje na zwróconą uwagę;

4. Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią.

 • nie panuje nad emocjami;

 • nie reaguje na uwagi;

 • pali papierosy, pije alkohol;

5.Okazywanie szacunku innym

 • jest niegrzeczny wobec kolegów i osób starszych;

6. Zachowanie naganne otrzymuje uczeń który:

Kategoria

Wymagania

1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 • częste wagary (ponad 40 godzin nieusprawiedliwionych;

 • ma liczne spóźnienia;

 • przeszkadza innym w realizacji zadań;

 • mimo pomocy ze strony nauczyciela nie chce nadrabiać zaległości;

 • nie prowadzi dzienniczka ucznia;

 • uczestniczy w realizacji projektu edukacyjnego

2.Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. Dbałość o honor i tradycje szkoły

 • dewastuje mienie szkoły i innych;

 • bierze udział w wymuszeniach i kradzieżach;

 • mówi źle o kolegach i szkole;

 • psuje dobre imię szkoły;

 • fałszuje dokumentację szkolną;

 • notorycznie utrudnia prowadzenie lekcji;

 • bardzo często wychodzi poza teren szkoły podczas przerw

i zajęć;

 • przynosi do szkoły przedmioty zagrażające bezpieczeństwu;

 • przeszkadza w realizacji zadań innym i niszczy przez nich wykonaną pracę;

 • lekceważy imprezy szkolne i utrudnia ich przeprowadzenie;

3. Dbałość o piękno mowy ojczystej.

 • używa wulgarnego słownictwa;

 • nie reaguje na uwagi;

4. Godne i kulturalne zachowanie w szkole i poza nią.

 • jest agresywny;

 • kłamie i oszukuje;

 • zachowuje się wulgarnie;

 • pali papierosy, pije alkohol, stosuje narkotyki;

 • zachowuje się nagannie poza szkołą; zgłaszane są skargi;

5.Okazywanie szacunku innym

 • jest niegrzeczny wobec kolegów i osób dorosłych;

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

 2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania

§ 15

1.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, gimnazjum powinno w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. 2.Główną możliwością uzupełnienia braków jest pomoc nauczyciela na bieżących zajęciach programowych oraz w miarę otrzymywanych środków finansowych na wyrównawczych zajęciach pozalekcyjnych.

V. EGZAMINY POPRAWKOWE I KLASYFIKACYJNE

§ 16

1. Egzamin klasyfikacyjny

1.1 na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodów nieusprawiedliwionych

nieobecności lub na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia,

Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

1.2. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej

1.3 egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki i informatyki oraz

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

1.4 Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego w porozumieniu

z nauczycielem. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami

( prawnymi opiekunami )

1.5 procedura przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego określona jest

w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

1.6 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i

jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

1.7 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w

dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

2. Warunki tryb ustalania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

2.1 uczeń lub jego rodzice mogą wystąpić z wnioskiem na piśmie do Dyrektora

Gimnazjum o weryfikację oceny z zajęć edukacyjnych tylko w szczególnym

przypadku, jeśli roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z

przepisami prawa, dotyczącymi trybu wystawiania tej oceny.

a )nie zostały spełnione wszystkie wymagania określone w wewnątrzszkolnym

i przedmiotowym systemie oceniania

b ) uczeń zna uzasadnienie ustalonej oceny ale się z nią nie zgadza

2.2 Tryb, terminy, zasady postępowania:

a ) po zapoznaniu się z wystawianą oceną i po konsultacji z nauczycielem

przedmiotu Rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą złożyć do Dyrektora

szkoły podanie o weryfikację oceny wraz z uzasadnieniem przyczyn tej

weryfikacji.

b ) Dyrektor po konsultacji z nauczycielem przedmiotu rozpatruje wniosek

rodzica pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi trybu ustalania

oceny w terminie do 2 dni przed Radą Klasyfikacyjną.

c ) Dyrektor po rozpatrzeniu podania informuje rodzica pisemnie o podjętej

decyzji.

2.3 Zasady weryfikowania oceny:

a ) w przypadku zajęć edukacyjnych

– weryfikację oceny przeprowadza nauczyciel danych zajęć

edukacyjnych, w obecności Dyrektora Szkoły oraz nauczyciela

takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych

– weryfikację przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,

sprawdzeniu podlega materiał z całego roku szkolnego,

– weryfikacja oceny z plastyki, muzyki, informatyki i wychowania

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

– weryfikacja oceny musi wystąpić przed posiedzeniem Rady

Pedagogicznej Klasyfikacyjnej

– z przeprowadzonej weryfikacji sporządza się protokół; załącznikiem

do protokołu są prace uczniów

– uzyskana w wyniku weryfikacji ocena jest ostateczna i nie może być

niższa od oceny weryfikowanej

b ) w przypadku oceny zachowania:

– Dyrektor Gimnazjum powołuje Komisję ( dyrektor, wicedyrektor,

wychowawca, pedagog, psycholog oraz jeden nauczyciel uczący

w danej klasie )

– Dyrektor Szkoły rozpatruje złożony wniosek nie później niż dwa dni

przed rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej

– w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna

zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa

dotyczącego trybu ustalania tej oceny, powołana komisja ustala tę

ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów,

a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos

przewodniczącego komisji.

– Dyrektor informuje rodziców pisemnie o podjętej decyzji.

3. Egzamin wynikający z braku zachowania procedury dotyczącej trybu ustalania oceny

z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

3.1 uczeń, lub jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą zgłosić zastrzeżenia do

dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna

z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 5 dni po zakończeniu zajęć

dydaktyczno – wychowawczych.

3.2 Jeśli zaburzone zostały procedury klasyfikowania, sprawdzian wiadomości

przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi

opiekunami).

3.3 dyrektor po konsultacji z nauczycielem przedmiotu rozpatruje wniosek

rodzica pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi trybu ustalania

oceny.

3.4 w przypadku stwierdzenia, że roczna ( semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania

tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a ) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć

edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności

ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ( semestralną ) ocenę

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną

ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos

przewodniczącego komisji.

3.5 termin sprawdzianu, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi

opiekunami ) oraz z nauczycielem przedmiotu.

3.6. ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej

wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem

niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

3.7 procedura przeprowadzenia sprawdzianu określona jest w Rozporządzeniu

MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

4. Egzamin poprawkowy

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej ( semestralnej ) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4.1 procedura przeprowadzenia egzaminu określona jest

w Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. ze zmianami oraz znowelizowana w rozporządzeniu z dnia 26.08.2009r. w sprawie warunków i sposobu

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

4.2 uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji,

i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 4.3

4.3 uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna

może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie

programowo wyższej.

4.4 Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu — po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.

VI. EGZAMIN GIMNAZJALNY

§ 17

 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.

 2. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

  1. w części pierwszej — humanistycznej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

  2. w części drugiej — matematyczno-przyrodniczej — wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

  3. w części trzeciej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.”

 3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.

 4. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego

trwają po 120 minut, a od roku szkolnego 2011/2012 – trwają 150 minut.

Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i trwa 90 minut , a od roku szkolnego 2011/2012 na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.

 1. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów (słuchaczy).

 2. Uczniowie (słuchacze), którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym,

 3. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie (słuchacze), którzy nie spełniają warunku określonego w ust. 2d. ( brak kontynuacji nauki języka ze szkoły podstawowej)

 4. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją Centralną”.

§ 18

Komisja okręgowa opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań,

kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz przykłady zadań.

1. Informator publikowany jest co najmniej na dwa lata przed terminem egzaminu

gimnazjalnego.

2. Informator oznaczony jest nazwą i numerem nadanym przez komisję okręgowa

3. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez komisję

okręgową.

4. Arkusze egzaminu gimnazjalnego przygotowuje komisja okręgowa, która jest również

organizatorem egzaminu gimnazjalnego .

5. W gimnazjum za przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego odpowiada gimnazjalna

komisja, której przewodniczącym jest dyrektor gimnazjum.

6. Komisja gimnazjalna działa zgodnie z własnym regulaminem przeprowadzania egzaminu

gimnazjalnego, który nie może być sprzeczny z wytycznymi okręgowej komisji

egzaminacyjnej oraz kuratorium oświaty.

§ 19

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do

egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na

podstawie tego orzeczenia.

3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno –

pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku

szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, z tym, że:

3.1 w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego – nie

wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz

przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego,

w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia,

wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach

i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do

potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 1 i 5, odpowiada przewodniczący szkolnego

zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 25 ust. 1.

7. Na podstawie Rozporządzenia MEN z 17.XI. 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach, dla uczniów gimnazjum, którzy potrzebują wsparcia psychologiczno- pedagogicznego będzie zorganizowana i wdrożona przez szkołę pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

7.1 Plan działań psychologiczno- pedagogicznych opracowują powołane przez Dyrektora szkoły, Zespoły nauczycieli, pod kierunkiem koordynatora.

7.2 Koordynator wyznaczony jest przez Dyrektora szkoły i jest nim wychowawca klasy.

7.3 Plany działań psychologiczno- pedagogicznych są zapisywane w tzw. Karcie indywidualnych potrzeb ucznia. W karcie zapisywane są również efekty realizacji zaleceń – efektywność.

7.4 Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie tworzy się Karty, tylko tzw. IPET- indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny.

§ 20

1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy

przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni odpowiednio

z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia

stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie

przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym

mowa w § 25 ust. 1.

2. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem

z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

§ 21

1. Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole

odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor

szkoły.

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu

choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w  egzaminie

gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel,

o którym mowa w ust. 3, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu

gimnazjalnego, organizowane przez komisję okręgową.

§ 22

1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:

1.1 przygotowuje listę uczniów przystępujących egzaminu gimnazjalnego; listę uczniów

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie

ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30

listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny;

1.2 nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony egzamin

gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

1.3 powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później

niż na miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego;

1.4 powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły

nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów;

1.5 informuje uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego – przed

rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego;

1.6 nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego;

1.7 przedłuża czas trwania egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, o których mowa

w § 23R ust. 1;

1.8 sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego albo

przerwali egzamin gimnazjalny, oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu

gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej;

1.9 zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i karty

odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez

dyrektora komisji okręgowej;

1.10 nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej

przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające

pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do

przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone,

a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do

przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu

egzaminacyjnego przechowuje i  zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do

przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.

3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 2, zostały naruszone, lub

nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu

gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie

powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

§ 23

1. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa 120 minut,

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dla uczniów, o których mowa w § 34R ust. 1, czas trwania sprawdzianu lub egzaminu

gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o:

2.1. 60 minut – każda część egzaminu gimnazjalnego.

§ 24

1. W przypadku gdy części egzaminu gimnazjalnego mają być przeprowadzone w kilku

salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg danej części egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.

2. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:

2.1 przewodniczący;

2.2 co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony

w innej szkole lub w placówce.

3.3. przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu,

a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego

w danej sali.

4.4. w przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu

nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

5. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu

nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

6. W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być

nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu.

§ 25

1. Przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, nie zostały naruszone.

2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1, zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust.1, nie zostały naruszone przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia danej części egzaminu gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.

4. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.

5. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.

6. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w § 37 ust. 1. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

7. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego, zamieszcza się kod ucznia (słuchacza) nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL — serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie (słuchacze) nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

§ 26

1. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

2. W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

§ 27

1.Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

2. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

3. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby – obserwatorzy.

4. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

§ 28

1.W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin gimnazjalny. Informację o unieważnieniu pracy ucznia
i  przerwaniu egzaminu gimnazjalnego zamieszcza się w protokole.

§ 29

1. Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego – po 50 punktów.

2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

3. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej

dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie;

3) matematyki;

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym — w przypadku gdy uczeń (słuchacz) przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na

podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu

gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna, na podstawie wyników

ustalonych przez komisje okręgowe.

§ 30

1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 31

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

§ 32

1. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu

gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach

egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie

później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

a w przypadku, o którym mowa w § 34 ust. 1 – do dnia 31 sierpnia danego roku.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego

rodzicom (prawnym opiekunom).

4. W roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 i 2010/ 2011 w zaświadczeniu

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się wyników

części trzeciej egzaminu gimnazjalnego. Informację o wyniku części trzeciej egzaminu

gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje dyrektorowi szkoły

wraz z zaświadczeniem. Dyrektor gimnazjum przekazuje powyższą informację

uczniowi lub jego rodzicom.

5. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających

przystąpienie do egzamininu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu

w terminie do 20 sierpnia danego roku dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek

dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu

gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek

do dyrektora OKE w porozumieniu z rodzicami ucznia.

6. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami posiadający orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego, którzy z uwagi na swoją niepełnosprawność nie potrafią

czytać lub pisać, są zwolnieni z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

7. W przypadku zwolnienia ucznia z części egzaminu gimnazjalnego w zaświadczeniu

o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego zamiast wyniku w poszczególnej

części wpisuje się wyraz „zwolniony”.

8. Na umotywowany wniosek Rodziców ucznia z dysfunkcjami, skierowany do Dyrektora

szkoły, uczeń może mieć dostosowane warunki i czas podczas egzaminu, zgodnie

z opinią lub orzeczeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Wniosek musi wpłynąć najpóźniej do 15 października roku poprzedzającego egzamin.

 

§ 33

1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu

egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu

egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.

2. Protokół, o którym mowa w  ust. 1, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.

§ 34

Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego, może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

VII. PROMOWANIE UCZNIÓW

§ 35

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,

z uwzględnieniem przepisu § 6 uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny

niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 15 pkt 4 ppkt 4.3

2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji

i powtarza tę samą klasę.

3. Uczniowie klas 1,2, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych

zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę

zachowania, otrzymują promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści

olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu

wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu

albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych

zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

5. Listę konkursów przeliczanych na punkty podaje Kurator Oświaty.

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do

klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 15 pkt 4 ppkt 4.3

§ 36

1. Uczeń kończy gimnazjum:

1.1 jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie

programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych

zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo

niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny

niedostatecznej.

1.2 w przypadku gimnazjum – jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu, o których mowa

w § 16.

2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,

o której mowa w ust. 1 pkt 1.1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią

ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Regulamin oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania

egzaminów w Gimnazjum nr 43 im. PTPN ustalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

w dniu 30 listopada 2010r.

……………………………………………….

Podpis przewodniczącej Rady Pedagogicznej

Regulamin w wersji ujednoliconej ustalono na Radzie Pedagogicznej w dniu

30 listopada 2010 r.

……………………………………………….

Podpis przewodniczącej Rady Pedagogicznej:

Regulamin oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr43 zatwierdzono uchwałą Rady Szkoły,

w dniu 30 listopada 2010r.

……………………………………………..

Podpis przewodniczącej Rady Szkoły

Powyższy regulamin wprowadzono w formie ujednoliconej w dniu : 30 listopada 2010r.

Spis treści strony

I . Oceniania uczniów 1

II. Klasyfikowanie uczniów 4

III. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne 6

IV. Kryteria oceniania zachowania uczniów 8

V. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne 13

VI. Egzamin gimnazjalny 15

VII. Promowanie uczniów. 22